سلام دوستان من امروز می خواهم آهنگ شهرام شکوهی را برای کسانی که آن را دانلود نکردند بنویسم تا آن ها هم کمی لذت ببرند و دو تا عکس هم از ایشان برایتان می گذارم
 

         

                              

بیا با من مدارا کن که من مجنونم و مستم

                                                         اگر از عاشقی پرسی بدان دلتنگ آن هستم

                             

بیا با من مدارا کن که من غمگین و دل خستم

                                                            

                                                        اگر از درد من پرسی بدان لب را فرو بستم


بیا از غم شکایت کن که من هم درد تو هستم

                                                           

                                                         اگر از هم دلی پرسی بدان نازک دلی خستم


بیا از درد حکایت کن که من محتاج آن هستم 


                                                   اگر از از زخم دل پرسی بدان مرحم بر آن بستم                              مجنونم و مستم به پای تو نشستم   

                                آخر ز بدی هات بیچاره شکستم                           

                              مجنوم و مستم به پای تو نشستم

                               آخر ز بدی هات بیچاره شکستمبرو راه وفا آموز که من بار سفر بستم


                                                          اگر از مقصدم پرسی بدان بار سفر بستم


برو عشق از خدا آموز که من دل را بر او بستم


                                                         اگر از عاقبت پرسی بدان ازدام تو جستم                                 مجنونم و مستم به پای تو نشستم   

                                    آخر ز بدی هات بیچاره شکستم

                                 مجنونم و دستم به دامان تو بستم

                                  هشیار شدم آخر از دام تو جستم


 

مجنو..................................................نم و مستم


عاش...........................................................ق   عاشقم و خستم