http://rapidshare.com/files/146821819/Shield.part01.rar
http://rapidshare.com/files/146822574/Shield.part02.rar
http://rapidshare.com/files/146822607/Shield.part03.rar
http://rapidshare.com/files/146822609/Shield.part04.rar
http://rapidshare.com/files/146823145/Shield.part05.rar
http://rapidshare.com/files/146823274/Shield.part06.rar
http://rapidshare.com/files/146823924/Shield.part07.rar
http://rapidshare.com/files/146823973/Shield.part08.rar
http://rapidshare.com/files/146823972/Shield.part09.rar
http://rapidshare.com/files/146824468/Shield.part10.rar
http://rapidshare.com/files/146824640/Shield.part11.rar
http://rapidshare.com/files/146825240/Shield.part12.rar
http://rapidshare.com/files/146825320/Shield.part13.rar
http://rapidshare.com/files/146825319/Shield.part14.rar
http://rapidshare.com/files/146825779/Shield.part15.rar
http://rapidshare.com/files/146826022/Shield.part16.rar
http://rapidshare.com/files/146827022/Shield.part17.rar
http://rapidshare.com/files/146827023/Shield.part18.rar
http://rapidshare.com/files/146827020/Shield.part19.rar
http://rapidshare.com/files/146810713/Shield.part20.rar
http://rapidshare.com/files/146810719/Shield.part21.rar
http://rapidshare.com/files/146810715/Shield.part22.rar
http://rapidshare.com/files/146810722/Shield.part23.rar
http://rapidshare.com/files/146810718/Shield.part24.rar
http://rapidshare.com/files/146812580/Shield.part25.rar
http://rapidshare.com/files/146812581/Shield.part26.rar

http://rapidshare.com/files/146812576/Shield.part27.rar


این بازی یک بازی زیبا در ژانر اکشن است و در این بازی انواع سلاح ها موجود است و حتی برای صرفه جویی در گلوله می توانید با فرد مورد نظر کتک کاری هم بکنید این بازی برای پلتفورم

های PC و PS2 ساخته شده است حتما دانلود کنید