بابا این چه وعضشه حداقل به اج اول FU بزن بعد تریپل اچ نه به هر دو تاییشون هم زمان